Αποσπάσματα Πρακτικών αποφάσεων της 3ης Τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, την 5/3/2018

ΩΩΤΨ7ΛΗ-35Ρ-ΑΠΟΦΑΣΗ 108-2018
69ΘΚ7ΛΗ-ΖΧ6 -ΑΠΟΦΑΣΗ 109-2018
Ω6Ζ07ΛΗ-ΡΩ1 - ΑΠΟΦΑΣΗ 110-2018
69ΠΔ7ΛΗ-ΧΘΕ- ΑΠΟΦΑΣΗ 111-2018
6ΦΖΠ7ΛΗ-58Ε- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 57-2018--