Αποσπάσματα Πρακτικών αποφάσεων της 3ης Τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, την 5/3/2018