Αποσπάσματα Πρακτικών αποφάσεων της 3ης Τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, ( απο αριθμ. 40/2018 έως 80/2018)

Ω4ΙΓ7ΛΗ-ΙΑ3- ΑΠΟΦΑΣΗ 40-2018
Ψ3ΘΡ7ΛΗ-ΕΤΦ-ΑΠΟΦΑΣΗ 41-2018
6Η5Ν7ΛΗ-86Ε- ΑΠΟΦΑΣΗ 42-2018
66ΣΧ7ΛΗ-ΡΕ6- ΑΠΟΦΑΣΗ 43-2018
ΨΛΑΓ7ΛΗ-ΒΝΞ-ΑΠΟΦΑΣΗ 44-2018
ΩΙΖ77ΛΗ-4ΨΤ- ΑΠΟΦΑΣΗ 45-2018
6ΨΖΩ7ΛΗ-ΣΞ1- ΑΠΟΦΑΣΗ 46-2018
7ΖΣΙ7ΛΗ-ΝΚΩ- ΑΠΟΦΑΣΗ 47-2018
ΩΒΣ27ΛΗ-ΞΓΠ- ΑΠΟΦΑΣΗ 48-2018
Ω95Υ7ΛΗ-Ρ0Ω- ΑΠΟΦΑΣΗ 49-2018
75ΥΦ7ΛΗ-8Λ4- ΑΠΟΦΑΣΗ 50-2018
6ΗΓΔ7ΛΗ-ΨΘΛ- ΑΠΟΦΑΣΗ 51-2018
728Μ7ΛΗ-ΩΓΓ- ΑΠΟΦΑΣΗ 51α-2018
65Ψ27ΛΗ-ΗΨΔ - ΑΠΟΦΑΣΗ 52-2018
6ΒΚ97ΛΗ-ΥΥ5- ΑΠΟΦΑΣΗ 53-2018
6ΖΛ87ΛΗ-Ε26- ΑΠΟΦΑΣΗ 54-2018
ΨΛΥΒ7ΛΗ-ΘΣΗ - ΑΠΟΦΑΣΗ 55-2018
Ω9037ΛΗ-ΓΛΥ- ΑΠΟΦΑΣΗ 56-2018
6ΦΖΠ7ΛΗ-58Ε- ΑΠΟΦΑΣΗ 57-2018
ΩΕΘ57ΛΗ-ΒΝΒ- ΑΠΟΦΑΣΗ 58-2018
6ΞΑΥ7ΛΗ-Ε6Κ- ΑΠΟΦΑΣΗ 59-2018
7ΔΒΤ7ΛΗ-ΤΥΖ- ΑΠΟΦΑΣΗ 60-2018
Ω7ΝΓ7ΛΗ-2ΧΨ-ΑΠΟΦΑΣΗ 61-2018
6Χ867ΛΗ-ΠΒΚ-ΑΠΟΦΑΣΗ 62-2018
ΩΨΦ47ΛΗ-0ΚΟ- ΑΠΟΦΑΣΗ 63-2018
73ΨΦ7ΛΗ-Μ7Κ-ΑΠΟΦΑΣΗ 64-2018
6Λ4Π7ΛΗ-ΞΞ8- ΑΠΟΦΑΣΗ 65-2018
ΩΗΒΠ7ΛΗ-Δ9Ξ- ΑΠΟΦΑΣΗ 66-2018
ΩΡΨΒ7ΛΗ-02Κ- ΑΠΟΦΑΣΗ 67-2018
6ΒΔΠ7ΛΗ-34Ω- ΑΠΟΦΑΣΗ 68-2018
ΩΨΦΔ7ΛΗ-50Ο-ΑΠΟΦΑΣΗ 69-2018
Ω6ΨΤ7ΛΗ-ΜΜΕ- ΑΠΟΦΑΣΗ 70-2018
ΩΨ227ΛΗ-ΤΩΠ - ΑΠΟΦΑΣΗ 71-2018
6Η687ΛΗ-ΥΡΣ- ΑΠΟΦΑΣΗ 72-2018
6ΡΛΠ7ΛΗ-07Ν -ΑΠΟΦΑΣΗ 73-2018
ΩΔΙΕ7ΛΗ-5ΑΨ- ΑΠΟΦΑΣΗ 74-2018
6ΕΞΡ7ΛΗ-ΑΞΕ- ΑΠΟΦΑΣΗ 75-2018
ΩΜ3Ξ7ΛΗ-ΞΡ0- ΑΠΟΦΑΣΗ 76-2018
ΩΦΙΦ7ΛΗ-ΗΝ3- ΑΠΟΦΑΣΗ 77-2018
ΩΚ5Θ7ΛΗ-ΚΛ6- ΑΠΟΦΑΣΗ 78-2018
Ω4ΑΜ7ΛΗ-ΜΡΩ- ΑΠΟΦΑΣΗ 79-2018
6ΕΚΓ7ΛΗ-ΒΒΡ- ΑΠΟΦΑΣΗ 80-2018