Αποσπάσματα Πρακτικών Αποφάσεων της 1ης (Τακτικής) συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας της 29ης Ιανουαρίου 2018(1 ΕΩΣ 18)

 

ΩΑΕΨ7ΛΗ-934- ΑΠΟΦΑΣΗ 1-2018

6ΞΑΤ7ΛΗ-Γ1Ν- ΑΠΟΦΑΣΗ 2-2018

Ω46Ν7ΛΗ-Α8Ψ- ΑΠΟΦΑΣΗ 3-2018

Ω6847ΛΗ-ΑΩΥ- ΑΠΟΦΑΣΗ 4-2018

7Α7Μ7ΛΗ-ΩΑ1 – ΑΠΟΦΑΣΗ 5-2018

6ΕΝ97ΛΗ-ΜΝΜ – ΑΠΟΦΑΣΗ 6-2018

6ΛΒΣ7ΛΗ-Φ7Χ- ΑΠΟΦΑΣΗ 7-2018

ΩΓ7Ρ7ΛΗ-ΖΤ4- ΑΠΟΦΑΣΗ 8-2018

6Ο5Β7ΛΗ-ΞΕΘ- ΑΠΟΦΑΣΗ 9-2018

6ΛΕ17ΛΗ-2ΗΩ – ΑΠΟΦΑΣΗ 10-2018

7ΙΖ77ΛΗ-ΛΩΑ – ΑΠΟΦΑΣΗ 11-2018

7ΝΞ77ΛΗ-Ρ1Β – ΑΠΟΦΑΣΗ 12-2018

67ΟΣ7ΛΗ-430 – ΑΠΟΦΑΣΗ 13-2018

75ΓΨ7ΛΗ-55Φ – ΑΠΟΦΑΣΗ 14-2018

69ΞΝ7ΛΗ-Ω54 – ΑΠΟΦΑΣΗ 15-2018

ΩΖ1Θ7ΛΗ-7ΙΠ – ΑΠΟΦΑΣΗ 16-2018

7ΣΗΔ7ΛΗ-4Ν1 – ΑΠΟΦΑΣΗ 17-2018

Ω9927ΛΗ-ΚΞ4 – ΑΠΟΦΑΣΗ 18-2018