Αποσπάσματα Πρακτικών Αποφάσεων της 12ης Τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (18/12/2017)(Αποφάσεις263-277)

7Ι8Ψ7ΛΗ-Α2Ζ-ΑΠΟΦΑΣΗ 263-2017

7ΝΞΒ7ΛΗ-ΗΙ8 – ΑΠΟΦΑΣΗ 264-2017

692Π7ΛΗ-ΝΔΛ- ΑΠΟΦΑΣΗ 265-2017

62ΒΠ7ΛΗ-31Κ- ΑΠΟΦΑΣΗ 266-2017

7ΗΡΗ7ΛΗ-ΖΑ0 – ΑΠΟΦΑΣΗ 267-2017

6ΘΡΟ7ΛΗ-Ξ5-ΑΠΟΦΑΣΗ 268-2017

Ω0ΙΛ7ΛΗ-Ι4Κ-ΑΠΟΦΑΣΗ 269-2017

61ΚΣ7ΛΗ-ΣΛΛ – ΑΠΟΦΑΣΗ 270-2017

6ΦΥ57ΛΗ-508-ΑΠΟΦΑΣΗ 271-2017

6ΞΣΦ7ΛΗ-ΤΟΖ- ΑΠΟΦΑΣΗ 272-2017

ΩΔ4Ξ7ΛΗ-ΦΧ7- ΑΠΟΦΑΣΗ 273-2017

6ΧΟΣ7ΛΗ-Τ25- ΑΠΟΦΑΣΗ 274-2017

7Σ927ΛΗ-ΤΟΕ- ΑΠΟΦΑΣΗ 275-2017

ΨΟΩΥ7ΛΗ-2Δ1- ΑΠΟΦΑΣΗ 276-2017

78ΤΕ7ΛΗ-Ε0Φ-ΑΠΟΦΑΣΗ 277-2017