Αποσπάσματα αποφάσεων του Πρακτικού της 10ης συνεδρίασης (Τακτικής) Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, της 31ης Οκτωβρίου 2018 (από 338-2018 έως και 356-2018 απόφαση)