Αποσπάσματα πρακτικών 2ης/5-3-2017 Ειδικής Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

7ΑΡ97ΛΗ-ΣΣΠ ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Σ.Ε-45

7Ι3Ξ7ΛΗ-3ΡΩ ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΠΣΕ-43

ΩΗΤΙ7ΛΗ-Η07-ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Σ.Ε.- 44

ΩΞ547ΛΗ-5ΣΧ- ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Π.Σ.Ε-46