Αποσπάσματα αποφάσεων του Πρακτικού της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, για το έτος 2019, που πραγματοποιήθηκε την 28.01.2019(Αποσπάσματα 1 έως 20)

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 1_2019 6ΒΥΖ7ΛΗ-3ΗΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ 2_2019 ΨΘ9Μ7ΛΗ-5Ξ5. pdf
ΑΠΟΦΑΣΗ 3_ 2019 628Μ7ΛΗ-Ο25
ΑΠΟΦΑΣΗ 4_2019 ΩΠΑΥ7ΛΗ-1ΤΦ
ΑΠΟΦΑΣΗ 5_2019 69ΛΘ7ΛΗ-046
ΑΠΟΦΑΣΗ 6_2019 6ΤΙ67ΛΗ-5ΒΓ
ΑΠΟΦΑΣΗ 7_2019 6ΔΡ57ΛΗ-ΚΞ8
ΑΠΟΦΑΣΗ 8_2019 ΨΤ6Θ7ΛΗ-5Τ6
ΑΠΟΦΑΣΗ 9_2019 ΨΑ4Π7ΛΗ-Σ7Ε
ΑΠΟΦΑΣΗ 10_2019 ΨΣ7Ι7ΛΗ-ΚΞΒ
ΑΠΟΦΑΣΗ 11_2019 ΩΘΙΞ7ΛΗ-ΗΣΧ
ΑΠΟΦΑΣΗ 12_2019 Ψ8ΧΥ7ΛΗ-ΔΣΦ
ΑΠΟΦΑΣΗ 13_2019 ΩΞ277ΛΗ-9ΕΕ
ΑΠΟΦΑΣΗ 14_2019 ΩΓΜ77ΛΗ-ΠΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ 15_2019 ΨΒ457ΛΗ-5Ψ4
ΑΠΟΦΑΣΗ 16_2019 Ψ25Θ7ΛΗ-ΧΚΨ
ΑΠΟΦΑΣΗ 17_2019 ΨΜΧΙ7ΛΗ-Ζ1Μ
ΑΠΟΦΑΣΗ 18_2019 9ΒΩΒ7ΛΗ-ΙΟΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ 19_2019 9ΒΓΩ7ΛΗ-8ΜΟ(1)
ΑΠΟΦΑΣΗ 20_2019 6ΣΚΞ7ΛΗ-Λ6Χ