Αποσπάσματα αποφάσεων του Πρακτικού της 10ης συνεδρίασης (Τακτικής) Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, της 31ης Οκτωβρίου 2018 (από 310-2018 έως και 337-2018 απόφαση)

ΩΟΨ37ΛΗ-ΔΓ8- ΑΠΟΦΑΣΗ 310-2018
ΩΔΩΦ7ΛΗ-8ΙΔ- ΑΠΟΦΑΣΗ 311-2018
7ΜΖΓ7ΛΗ-4ΑΚ- ΑΠΟΦΑΣΗ 312-2018
ΩΗΓ27ΛΗ-ΗΟ2- ΑΠΟΦΑΣΗ 313-2018
ΩΥ6Τ7ΛΗ-ΡΣ3- ΑΠΟΦΑΣΗ 314-2018
ΩΟΣΔ7ΛΗ-ΝΕΦ - ΑΠΟΦΑΣΗ 315-2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ω9ΙΛ7ΛΗ-75Δ- ΑΠΟΦΑΣΗ 316-2018
6Ε5Β7ΛΗ-Φ55- ΑΠΟΦΑΣΗ 317-2018
72Α37ΛΗ-ΑΡΕ- ΑΠΟΦΑΣΗ 318-2018-1
64ΒΖ7ΛΗ-2ΥΜ- ΑΠΟΦΑΣΗ 319-2018
6ΟΠΗ7ΛΗ-0Ν2- ΑΠΟΦΑΣΗ 320-2018
ΩΣΑΨ7ΛΗ-ΛΗΔ- ΑΠΟΦΑΣΗ 321-2018
63ΨΥ7ΛΗ-8ΩΖ- ΑΠΟΦΑΣΗ 322-2018
Ω73Γ7ΛΗ-ΩΒ8- ΑΠΟΦΑΣΗ 323-2018
ΩΖΤΚ7ΛΗ-19Β- ΑΠΟΦΑΣΗ 324-2018
72Α47ΛΗ-27Λ- ΑΠΟΦΑΣΗ 325-2018
Ω6ΜΠ7ΛΗ-77Ζ- ΑΠΟΦΑΣΗ 326-2018
6Ο8Σ7ΛΗ-ΧΘΨ- ΑΠΟΦΑΣΗ 327-2018
60ΓΡ7ΛΗ-1ΘΧ- ΑΠΟΦΑΣΗ 328-2018
ΩΔΒΑ7ΛΗ-Σ1Ε- ΑΠΟΦΑΣΗ 329-2018
7Χ2Ν7ΛΗ-ΦΦΧ- ΑΠΟΦΑΣΗ 330-2018
67647ΛΗ-2ΣΛ- ΑΠΟΦΑΣΗ 331-2018
ΩΟΖΜ7ΛΗ-8ΩΕ- ΑΠΟΦΑΣΗ 332-2018
69ΤΙ7ΛΗ-1ΧΝ- ΑΠΟΦΑΣΗ 333-2018
Ω0Ζ97ΛΗ-ΨΞΜ- ΑΠΟΦΑΣΗ 334-2018
Ω8ΨΜ7ΛΗ-ΝΕΛ- ΑΠΟΦΑΣΗ 335-2018
Ω34Ε7ΛΗ-ΕΚΧ- ΑΠΟΦΑΣΗ 336-2018
Ω4ΛΛ7ΛΗ-33Ο- ΑΠΟΦΑΣΗ 337-2018