Αποσπάσματα αποφάσεων της 4ης συνεδρίασης (Τακτική) της 21ης Ιουνίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αρ. 133,139,140,141,161,162,169)

ΑΠΟΦΑΣΗ 133_2019 6ΔΩΠ7ΛΗ-6Ο0

ΑΠΟΦΑΣΗ 139_2019 6Υ9Η7ΛΗ-Μ59

ΑΠΟΦΑΣΗ 140_2019 ΩΤ8Χ7ΛΗ-ΓΗ0

ΑΠΟΦΑΣΗ 141_2019 917Θ7ΛΗ-ΛΣΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ 161_2019 Ψ06Ν7ΛΗ-Ρ1Κ

ΑΠΟΦΑΣΗ 162_2019 ΨΖ797ΛΗ-8ΨΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ 169_2019 6ΣΨ57ΛΗ-Φ9Ε