Αποσπάσματα αποφάσεων από το πρακτικό της 7ης Συνεδρίασης (Τακτική) της 30ης Σεπτεμβρίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας(Αρ. Αποφάσεων 201/2019,202/2019,205/2019,207/2019,208/2019,209/2019,213/2019,223/2019,224/2019,225/2019,241/2019,242/2019)

ΑΠΟΦΑΣΗ 201_2019 6ΛΥ07ΛΗ-Σ1Β

ΑΠΟΦΑΣΗ 202_2019 Ω1ΚΑ7ΛΗ-ΝΕ0

ΑΠΟΦΑΣΗ 205_2019 6ΝΕΨ7ΛΗ-71Ξ

ΑΠΟΦΑΣΗ 207_2019 62ΗΞ7ΛΗ-Φ40

ΑΠΟΦΑΣΗ 208_2019 ΩΙΒΜ7ΛΗ-ΧΩΒ

ΑΠΟΦΑΣΗ 209_2019 Ψ4Κ77ΛΗ-ΗΕ8-1

ΑΠΟΦΑΣΗ 213_2019 ΨΟΘΜ7ΛΗ-3ΝΜ-1

ΑΠΟΦΑΣΗ 223_2019 6Υ4Ω7ΛΗ-ΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 224_2019 ΩΥ717ΛΗ-ΑΚ8

ΑΠΟΦΑΣΗ 225_2019 ΩΠΡΥ7ΛΗ-ΣΕΜ

ΑΠΟΦΑΣΗ 241_2019 ΩΔΑ87ΛΗ-44Σ

ΑΠΟΦΑΣΗ 242_2019 ΨΘΞΣ7ΛΗ-5Η7