Αποσπάσματα αποφάσεων από το πρακτικό της 7ης Συνεδρίασης (Τακτική) της 30ης Σεπτεμβρίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας(Αρ. Αποφάσεων 201/2019,202/2019,205/2019,207/2019,208/2019,209/2019,213/2019,223/2019,224/2019,225/2019,241/2019,242/2019)