Αποσπάσματα αποφάσεων από το πρακτικό της 5ης Συνεδρίασης (Τακτική) της 7ης Αυγούστου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας(Αρ.Απ. 171/2019 έως 177/2019, 179/201, 180/2019, 182/2019 έως 193/2019,198/2019)