Αποσπάσματα αποφάσεων από το πρακτικό της 5ης Συνεδρίασης (Τακτική) της 7ης Αυγούστου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας(Αρ.Απ. 171/2019 έως 177/2019, 179/201, 180/2019, 182/2019 έως 193/2019,198/2019)

ΑΠΟΦΑΣΗ 171_2019 ΨΙΞΧ7ΛΗ-ΗΑΦ

ΑΠΟΦΑΣΗ 172_2019 689Σ7ΛΗ-Ψ60

ΑΠΟΦΑΣΗ 173_2019 9Ε5Α7ΛΗ-49Λ

ΑΠΟΦΑΣΗ 174_2019 97Ζ67ΛΗ-47Ι

ΑΠΟΦΑΣΗ 175_2019 66Β77ΛΗ-ΡΨ6

ΑΠΟΦΑΣΗ 176_2019 ΨΗΞΙ7ΛΗ-ΣΑ8

ΑΠΟΦΑΣΗ 177_2019 ΩΝΚΦ7ΛΗ-Σ5Λ

ΑΠΟΦΑΣΗ 179_2019 ΨΤ9Κ7ΛΗ-ΜΑ6

ΑΠΟΦΑΣΗ 180_2019 ΩΩ027ΛΗ-ΚΦ5

ΑΠΟΦΑΣΗ 182_2019 Ω9ΟΑ7ΛΗ-Θ07

ΑΠΟΦΑΣΗ 183_2019 ΩΜΩΓ7ΛΗ-ΥΣΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ 184_2019 7ΧΤ67ΛΗ-ΓΞΨ-1

ΑΠΟΦΑΣΗ 185_2019 ΩΛΓΚ7ΛΗ-19Κ

ΑΠΟΦΑΣΗ 186_2019 Ψ1457ΛΗ-ΕΨ0

ΑΠΟΦΑΣΗ 187_2019 654Ι7ΛΗ-1ΔΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 188_2019 Ψ2ΟΛ7ΛΗ-ΖΕΓ

ΑΠΟΦΑΣΗ 189_2019 6ΞΩ37ΛΗ-ΦΞΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ 190_2019 6ΓΟΘ7ΛΗ-ΛΡ5

ΑΠΟΦΑΣΗ 191_2019 9ΛΤΙ7ΛΗ-570

ΑΠΟΦΑΣΗ 192_2019 6ΘΥΝ7ΛΗ-ΜΚ3

ΑΠΟΦΑΣΗ 193_2019 ΩΤΣΧ7ΛΗ-Θ6Ρ

ΑΠΟΦΑΣΗ 198_2019 9ΞΑΥ7ΛΗ-ΧΨ9