Αποσπάσματα αποφάσεων από το πρακτικό της 5ης Συνεδρίασης (Τακτική) της 7ης Αυγούστου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αρ. Αποφ. 178/2019, 181/2019, 196/2019, 197/2019)

ΑΠΟΦΑΣΗ 178_2019 ΩΡΕΓ7ΛΗ-2Σ8

ΑΠΟΦΑΣΗ 181_2019 62Υ77ΛΗ-ΥΔΓ

ΑΠΟΦΑΣΗ 196_2019 6Π0Λ7ΛΗ-ΓΗΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ 197_2019 Ω2ΔΟ7ΛΗ-Α3Δ