Αποσπάσματα αποφάσεων από το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας(Αριθμός Αποφάσεων απο 35 έως 48)