Αποσπάσματα αποφάσεων από το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας(Αριθμός Αποφάσεων απο 35 έως 48)

ΑΠΟΦΑΣΗ 35_2019 9ΟΠΞ7ΛΗ-1ΕΦ-1
ΑΠΟΦΑΣΗ 36_2019 ΨΩ997ΛΗ-ΕΦ5_
ΑΠΟΦΑΣΗ 37_2019 6ΔΟ97ΛΗ-ΥΘΧ
ΑΠΟΦΑΣΗ 38_2019 ΡΠ307ΛΗ-0Ρ8
ΑΠΟΦΑΣΗ 39_2019 ΨΙ3Η7ΛΗ-Π23
ΑΠΟΦΑΣΗ 40_2019 ΩΔΔ27ΛΗ-1ΙΡ_
ΑΠΟΦΑΣΗ 41_2019 ΟΕ ΩΥ4Η7ΛΗ-ΠΓΞ-1
ΑΠΟΦΑΣΗ 42_2019 ΨΗΗ97ΛΗ-ΩΜΡ-1
ΑΠΟΦΑΣΗ 43_2019 6ΡΙ87ΛΗ-1ΟΚ-1
ΑΠΟΦΑΣΗ 44_2019 9Θ427ΛΗ-0Χ8
ΑΠΟΦΑΣΗ 45_2019 ΡΩΥΡ7ΛΗ-ΔΜ1
ΑΠΟΦΑΣΗ 48_2019 Ω5ΕΚ7ΛΗ-Τ6Χ