Αποσπάσματα απο το Πρακτικό της 3ης συνεδρίασης (Τακτικής), της 10ης Απριλίου 2017, του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΗΣ)
ΤΗΣ 10ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ