Απόσπασμα του 4ου έκτακτου θέματος του 5ου Πρακτικού της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΩΠΟ97ΛΗ-11Θ