Απόσπασμα Πρακτικού 7/11-02-2019 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας