Απόσπασμα Πρακτικού 7/11-02-2019 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ψ7227ΛΗ-Α6Ψ (εκτ.1)