Απόσπασμα Πρακτικού 7/20-02-2020, Θέμα 45ο της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας