Απόσπασμα Πρακτικού 5/28-01-2019, Θέμα 46ο, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας