Απόσπασμα Πρακτικού 46, Θέμα Έκτακτο 4ο της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ46 ΘΕΜΑ 4ο