Απόσπασμα Πρακτικού 17/19-05-2020, Έκτακτο θέμα 1ο της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΩΚΥΒ7ΛΗ-9ΚΖ_έκτακτο 1