Αποσπάσματα αποφάσεων της 3ης συνεδρίασης (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αρ. 73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122)

ΑΠΟΦΑΣΗ 73_2019 6ΧΜΩ7ΛΗ-Θ42

ΑΠΟΦΑΣΗ 74_2019 ΩΥΙ27ΛΗ-ΖΣ6

ΑΠΟΦΑΣΗ 75_2019 Ψ15Α7ΛΗ-7ΤΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 76_2019 ΨΨΙ77ΛΗ-51Γ

ΑΠΟΦΑΣΗ 77_2019 Ω4Β27ΛΗ-ΘΔΕ-1

ΑΠΟΦΑΣΗ 78_2019 ΨΩΗ07ΛΗ-ΑΦΗ-1

ΑΠΟΦΑΣΗ 79_2019 ΩΚ8Τ7ΛΗ-ΖΩΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 80_2019 6Σ8Β7ΛΗ-ΓΧΜ

ΑΠΟΦΑΣΗ 81_2019 6ΑΒΓ7ΛΗ-ΡΒ1-1

ΑΠΟΦΑΣΗ 82_2019 60ΠΕ7ΛΗ-17Ψ

ΑΠΟΦΑΣΗ 83_2019 ΨΨΖ57ΛΗ-Τ7Ψ

ΑΠΟΦΑΣΗ 84_2019 ΩΨΝ77ΛΗ-Σ6Ψ

ΑΠΟΦΑΣΗ 85_2019 ΩΩΔΜ7ΛΗ-Α5Ι

ΑΠΟΦΑΣΗ 86_2019 6ΥΠΠ7ΛΗ-ΞΘΥ

ΟΕ ΑΠΟΦΑΣΗ 87_2019 6ΒΝ37ΛΗ-Ν5Μ-1

ΑΠΟΦΑΣΗ 88_2019 ΨΞΞΟ7ΛΗ-Τ16

ΑΠΟΦΑΣΗ 89_2019 ΨΕ9Δ7ΛΗ-803

ΑΠΟΦΑΣΗ 90_2019 ΨΗΔΟ7ΛΗ-ΤΞΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ 91_2019 6Ξ9Ψ7ΛΗ-ΙΚ4

ΑΠΟΦΑΣΗ 92_2019 ΩΣΝΣ7ΛΗ-ΑΨΓ

ΑΠΟΦΑΣΗ 93_2019 ΩΔΒ07ΛΗ-1ΞΦ-1

ΑΠΟΦΑΣΗ 94_2019 6Ξ4Κ7ΛΗ-Φ8Ο

ΑΠΟΦΑΣΗ 95_2019 7ΖΧ37ΛΗ-Θ39

ΑΠΟΦΑΣΗ 96_2019 Ω4ΖΗ7ΛΗ-3ΒΩ

ΑΠΟΦΑΣΗ 97_2019 ΩΥΥ97ΛΗ-5ΞΨ

ΑΠΟΦΑΣΗ 98_2019 Ω4ΕΝ7ΛΗ-ΜΨΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ 99_2019 6ΦΔΥ7ΛΗ-ΕΨΜ

ΑΠΟΦΑΣΗ 100_2019 Ω1ΒΡ7ΛΗ-ΙΡ0

ΑΠΟΦΑΣΗ 101_2019 6ΟΤΙ7ΛΗ-2Θ1

ΑΠΟΦΑΣΗ 102_2019 9ΩΦΕ7ΛΗ-ΕΔΩ

ΑΠΟΦΑΣΗ 103_2019 60Α57ΛΗ-ΧΜΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ 104_2019 ΨΟΦ57ΛΗ-7Ψ6

ΑΠΟΦΑΣΗ 105_2019 6ΟΒΩ7ΛΗ-5Ε2

ΑΠΟΦΑΣΗ 106_2019 Ω5ΓΘ7ΛΗ-ΖΞΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 107_2019 69ΡΨ7ΛΗ-ΖΩ7

ΑΠΟΦΑΣΗ 108_2019 ΩΔΜΟ7ΛΗ-Ν21

ΑΠΟΦΑΣΗ 109_2019 ΨΟΞΥ7ΛΗ-7ΒΩ

ΑΠΟΦΑΣΗ 110_2019 7ΧΑΔ7ΛΗ-ΓΩΒ

ΑΠΟΦΑΣΗ 111_2019 78ΡΜ7ΛΗ-ΡΡΒ

ΑΠΟΦΑΣΗ 112_2019 ΨΗΒΣ7ΛΗ-ΠΦ6

ΑΠΟΦΑΣΗ 113_2019 ΩΘ5Χ7ΛΗ-8ΑΘ

ΑΠΟΦΑΣΗ 114_2019 ΨΧΓ27ΛΗ-ΝΥΖ

ΑΠΟΦΑΣΗ 115_2019 ΨΚΠ77ΛΗ-7ΔΒ

ΑΠΟΦΑΣΗ 116_2019 ΨΑΤΠ7ΛΗ-86Ν

ΑΠΟΦΑΣΗ 117_2019 9ΒΞΓ7ΛΗ-ΑΨΩ

ΑΠΟΦΑΣΗ 118_2019 995Ε7ΛΗ-Δ4Σ

ΟΕ ΑΠΟΦΑΣΗ 119_2019 ΨΞ637ΛΗ-ΣΞΒ-2

ΑΠΟΦΑΣΗ 120_2019 ΩΓΗΟ7ΛΗ-Ι7Δ

ΑΠΟΦΑΣΗ 121_2019 ΨΥΣ87ΛΗ-ΨΑ0

ΑΠΟΦΑΣΗ 122_2019 6Κ1Χ7ΛΗ-Ο5Φ