Ανακοίνωση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας, σχετικά με την πρόσληψη συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών ειδικότητας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας (6Λ4Α7ΛΗ-Ω58)

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Aπό Παρασκευή 28/05/2021 έως και Παρασκευή 04/06/2021

 

1.Αίτηση

2.Υπεύθυνη_Δήλωση_μη_καταδίκης

3.Υπεύθυνη_Δήλωση_12μηνου

4.Υπεύθυνη_Δήλωση_υγείας

5.Υπεύθυνη_Δήλωση_μισθωτού

6.Υπεύθυνη_Δήλ. Ελεύθερου_Επαγγελματία

 

Ανακοίνωση_πρόσληψης_Χειρ.Μηχαν.2021_6Λ4Α7ΛΗ-Ω58