Ανακοίνωση σύμφωνα με οδηγία SEVESO για την εταιρεία “SOL HELLAS A.E.”