Ανακοίνωση σύμφωνα με οδηγία SEVESO για την εταιρεία “MONOTEZ A.E”