39η Συνεδρίαση 2022 – (11-10-2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 11ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1371_2022 ΑΔΑ: 6Ι817ΛΗ-Α2Ψ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση του από 04/11/2022 πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής που αφορά τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου: «Ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄ βαθμιας & Β΄βαθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας για τα σχολικά έτη : 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023», συνολικού προϋπολογισμού 3.609.326,88 € με ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1372_2022 ΑΔΑ: 690Ι7ΛΗ-Τ30

ΘΕΜΑ 1ο:Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου της έφεσης κατά της αρ.169/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1373_2022 ΑΔΑ: ΨΛ137ΛΗ-8Δ0

ΘΕΜΑ 2ο: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου της αναίρεσης κατά της αρ. Α630/2022 απόφασης του Ε΄Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1374_2022 ΑΔΑ: ΨΔΝ37ΛΗ-ΦΚΤ

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας & Εξωστρέφειας Π.Σ.Ε., του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας & Αλιευτικής Πολιτικής, της Αντιπεριφερειάρχη για θέματα Ορεινής – Δασικής πολιτικής και Κτηνοτροφίας και τριών (3) περιφερειακών συμβούλων της Π.Σ.Ε. για τη συμμετοχή τους στην Διεθνή Έκθεση Αγροτικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων «AGROTICA 2022» (διαδραστικό εκθεσιακό περίπτερο), που θα πραγματοποιηθεί από 20-23 Οκτωβρίου 2022, στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1375_2022 ΑΔΑ: Ω5ΩΔ7ΛΗ-3Ε1

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης του Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας Π.Σ.Ε. συμμετοχής του στην υλοποίηση του έργου 81 (Τεχνικού Προγράμματος Π.Σ.Ε.), «ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 1376_2022 ΑΔΑ: 66Π27ΛΗ-ΘΓΖ

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου λόγω κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δημοτικών Ενοτήτων Άμφισσας, Δελφών και Ιτέας, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1377_2022 ΑΔΑ: ΨΩ6Ρ7ΛΗ-ΡΡΕ

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση πρακτικού 5 της επιτροπής του διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης για τις ανάγκες της Π.Ε. Φθιώτιδας» για δύο έτη, προϋπολογισμού 500.000,00€ με ΦΠΑ (Αριθμ. Διακήρυξης 10/254217/7053/12-11-2021, ΑΔΑΜ:21PROC009547384) και ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1378_2022 ΑΔΑ: ΨΩΦΓ7ΛΗ-5Ψ7

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής προμήθειας υγρών καυσίμων (Πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνη αμόλυβδη) για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ. ι(iii)’ του Ν.3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ 1379_2022 ΑΔΑ: ΩΖΠΨ7ΛΗ-6ΚΡ

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση πρακτικού 3 και κατακύρωση αποτελέσματος του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε. Φθιώτιδας, των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης και του Κ.Ε.ΔΑ.Σ.Υ», διάρκειας δύο (2) ετών, με δυνατότητα προαίρεσης για ακόμα τέσσερις (4) μήνες, συνολικού προϋπολογισμού 350.000,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1380_2022 ΑΔΑ: ΨΡΔΚ7ΛΗ-ΜΔΞ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση της με αριθμ. πρωτ. 225572/6546/04-10-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης παράτασης χρόνου υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, λόγω προγραμματισμένης διακοπής λειτουργίας και αναβάθμισης υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ και ορισμού νέας ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του με αριθμ. πρωτ. οικ. 206424/6021/13-09-2022, ΑΔΑΜ: 22PROC011255387 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 168923) διαγωνισμού με τίτλο «Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού τάφρων & εργασιών πρασίνου στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Εύβοιας για το έτος 2022».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1381_2022 ΑΔΑ: 62ΚΧ7ΛΗ-ΒΛΓ

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη Βοιωτία.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1382_2022 ΑΔΑ: Ψ4ΤΚ7ΛΗ-8ΩΚ

ΘΕΜΑ 11ο: Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών μέσω μίσθωσης μηχανημάτων έργου και οχημάτων για εργασίες άρσης καταπτώσεων, στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Φωκίδας, συνολικού προϋπολογισμού 80.000,00 ευρώ, με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 173548.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1383_2022 ΑΔΑ: ΨΝΚΑ7ΛΗ-ΥΨ5

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση διενέργειας δημοπράτησης τεσσάρων (04) νέων μαθητικών δρομολογίων αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, σε εφαρμογή του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν. 10), για το σχολικό έτος 2022-2023, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον από οικονομική άποψη συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή-υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης), συνολικού προϋπολογισμού 32.933,42€ και δικαιώματος προαίρεσης της τάξης του 30%, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1384_2022 ΑΔΑ: 98ΩΗ7ΛΗ-9ΞΧ

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση διενέργειας δημοπράτησης τριών (03) νέων μαθητικών δρομολογίων αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, σε εφαρμογή του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν. 10), για το σχολικό έτος 2022-2023, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον από οικονομική άποψη συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή-υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης), συνολικού προϋπολογισμού 16.714,23€ και δικαίωμα προαίρεσης της τάξης του 30%, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1385_2022 ΑΔΑ: 6ΙΘΓ7ΛΗ-ΝΗΣ

ΘΕΜΑ 14ο: Καταργήσεις – τροποποιήσεις – συμπληρώσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2022-2023 (3η& 4η /2022 κατάσταση).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1386_2022 ΑΔΑ: 6ΦΞ97ΛΗ-ΣΗΒ

ΘΕΜΑ 15ο: Α)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2022» και Β)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2022».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1387_2022 ΑΔΑ: 6ΟΙΜ7ΛΗ-40Θ

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2022, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1388_2022 ΑΔΑ: 6ΡΗΟ7ΛΗ-8ΗΛ

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2022, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1389

Προτάθηκε από τον Περιφερειάρχη κ. Φάνη Σπανό να προηγηθεί η συζήτηση του τακτικού θέματος 27.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1390_2022 ΑΔΑ: ΩΝ2Ρ7ΛΗ-ΔΑΥ

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη εκπόνησης μελετών ωρίμανσης οδικών έργων στον Άξονα Προτεραιότητας 07 του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014 – 2020», δυνάμει της Πρόσκλησης με κωδικό 85 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Π.Σ.Ε. με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών ωρίμανσης οδικών έργων»

ΑΠΟΦΑΣΗ 1391_2022 ΑΔΑ: 6ΕΗ27ΛΗ-ΚΣ7

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 220890/577/28-09-2022 με ΑΔΑ: 6ΠΧΚ7ΛΗ-0ΑΦ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (έρευνες για την εύρεση αγνοούμενης στην τεχνητή λίμνη Κρεμαστών στη θέση Γέφυρα Τατάρνας).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1392_2022 ΑΔΑ: 6ΥΔΟ7ΛΗ-Α3Τ

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 217970/564/28-09-2022 με ΑΔΑ: ΨΡΤΟ7ΛΗ-Χ1Φ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (βροχοπτώσεις από 27/09/2022).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1393_2022 ΑΔΑ: Ψ09Ζ7ΛΗ-6ΨΑ

ΘΕΜΑ 20ο: Εισήγηση για την έγκριση δαπάνης του υποέργου «Έκτακτες ανάγκες έτους 2022», του έργου με τίτλο «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας» και ενάριθμο 2014ΕΠ56600011, σύμφωνα με την υπ’ αρ.14479/79/22-1-2022 ΑΔΑ: 6Λ9Η7ΛΗ-ΒΦΦ απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας για την λήψη πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των συνεπειών από χιονοπτώσεις και πλημμυρικά φαινόμενα από τις 21/01/22 που εκδηλώθηκαν σε όλη την Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1394_2022 ΑΔΑ: 94397ΛΗ-6ΑΤ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της εταιρείας «ΠΡΟΛΗΨΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» με τον διακριτικό τίτλο «Ινστιτούτο Prolepsis» για το ενταγμένο στην κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2022 έργου με τίτλο: «Εφαρμογή του Προγράμματος Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής-ΔΙΑΤΡΟΦΗ σε μαθητές σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το σχολικό έτος 2021 – 2022» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 1395_2022 ΑΔΑ: ΩΜΞΕ7ΛΗ-ΜΕΧ

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση του 1ου Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς και Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 191602 του έργου «Κατασκευή νέας περίφραξης και συμπληρωματικών εργασιών στο Εκκλησιαστικό Λύκειο Λαμίας», Πρόγραμμα ένταξης: ΤΑΚΤΙΚΟΥΣ ΚΑΠ με Κ.Α.Ε 01.071.9779.01 με προϋπολογισμό 95.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ) .

ΑΠΟΦΑΣΗ 1396_2022 ΑΔΑ: 61ΖΡ7ΛΗ-ΒΡ9

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση πρακτικού 2 και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου: «Συντήρηση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου περιοχής δήμων Λοκρών Αμφίκλειας – Ελάτειας – Καμένων Βούρλων», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 950.000,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1397_2022 ΑΔΑ: 6ΦΔΜ7ΛΗ-Ε9Ν

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση 4oυ πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 110705 του έργου «Αποπεράτωση πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Μαλεσίνας» με κωδικό αριθμό 2020ΕΠ06600006 από ΣΑΕΠ066 με προϋπολογισμό 900.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ)

ΑΠΟΦΑΣΗ 1398_2022 ΑΔΑ: Ψ9ΟΞ7ΛΗ-Ν61

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση και παραλαβή της μελέτης έργου: «Μελέτη βελτίωσης υποδομών εγγείων βελτιώσεων των ΤΟΕΒ της Π.Ε. Φωκίδας», προϋπολογισμού 1.211.840,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1399_2022 ΑΔΑ: Ψ9ΒΡ7ΛΗ-8Χ1

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος του έργου: «Επισκευή – συντήρηση Κέντρου Υγείας Στυλίδας», προϋπολογισμού 240.000,00€, σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν.4938/2022.