Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 37ης συνεδρίασης, της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας