Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 37ης συνεδρίασης, της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 37ης ΣΥΝΕΔΡΊΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.