Πίνακας θεμάτων – αποφάσεων της 30ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας