Πίνακας θεμάτων – αποφάσεων της 30ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 30ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.