2ης τροποποίηση της Πρόσκλησης του Μέτρο 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» του ΠΑΑ 2014-2020.

2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Σχολιάστε