2η Ορθή Επανάληψη πίνακα θεμάτων και αποφάσεων της 36ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

2η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 36ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. - Αντιγραφή