2η Ορθή Επανάληψη -Αριθμός Πρακτικού 36 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

2Η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡAKTIKO 36_17-09-2018