2η Ορθή Επανάληψη -Αριθμός Πρακτικού 36 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας