Αποσπάσματα αποφάσεων του πρακτικού της 2ης τακτικής Συνεδρίασης ΠΣΣΕ( απο 46 έως 72)