Αποσπάσματα αποφάσεων του πρακτικού της 2ης τακτικής Συνεδρίασης ΠΣΣΕ( απο 46 έως 72)

ΑΠΟΦΑΣΗ 46_2019 693Υ7ΛΗ-ΞΝΥ
ΑΠΟΦΑΣΗ 47_ 2019 68827ΛΗ-1ΤΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ 49_2019 ΩΑΨ87ΛΗ-273
ΑΠΟΦΑΣΗ 50_2019 Ω4ΡΡ7ΛΗ-ΤΤ2
ΑΠΟΦΑΣΗ 51_2019 784Ψ7ΛΗ-Η3Ω
ΑΠΟΦΑΣΗ 52_2019 ΩΠΕ67ΛΗ-Φ2Ι
ΑΠΟΦΑΣΗ 53_2019 Ω9ΤΦ7ΛΗ-ΘΣ4
ΑΠΟΦΑΣΗ 54_2019 ΩΑ4Θ7ΛΗ-ΟΩ6
ΑΠΟΦΑΣΗ 55_2019 6ΥΒΙ7ΛΗ-ΠΝΨ
ΑΠΟΦΑΣΗ 56_2019 6ΤΓ67ΛΗ-ΦΛΨ
ΑΠΟΦΑΣΗ 57_2019 64ΘΛ7ΛΗ-ΝΞΒ
ΑΠΟΦΑΣΗ 58_2019 6Ο137ΛΗ-Π0Ι
ΑΠΟΦΑΣΗ 59_2019 63Η57ΛΗ-2ΗΘ
ΑΠΟΦΑΣΗ 60_2019 6ΤΔΝ7ΛΗ-ΤΡΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ 61_2019 Ψ3ΜΥ7ΛΗ-ΕΡΤ
ΑΠΟΦΑΣΗ 62 _2019 6ΣΠΜ7ΛΗ-Α5Η
ΑΠΟΦΑΣΗ 63_2019 Ω57Ζ7ΛΗ-Θ3Δ
ΑΠΟΦΑΣΗ 64_2019 Ω0Ε57ΛΗ-16Μ
ΑΠΟΦΑΣΗ 65_2019 ΨΩΑΓ7ΛΗ-Υ9Χ
ΑΠΟΦΑΣΗ 66_2019 ΨΨΤΝ7ΛΗ-Ω9Ξ
ΑΠΟΦΑΣΗ 67_2019 65Τ27ΛΗ-5ΥΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ 68_2019 Ψ40Λ7ΛΗ-ΜΨ9
ΑΠΟΦΑΣΗ 69_2019 Ω2Λ27ΛΗ-ΓΝΔ-1
ΟΕ ΑΠΟΦΑΣΗ 70_2019 ΨΛΚ67ΛΗ-822
ΑΠΟΦΑΣΗ 71_2019 6ΓΒΨ7ΛΗ-ΘΞ4
ΑΠΟΦΑΣΗ 72_2019 ΩΩ5Υ7ΛΗ-ΧΓΚ