Πίνακας θεμάτων- αποφάσεων της 29ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας