Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 28ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 28ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.