Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 28ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας