Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 23ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας