Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 23ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 23ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.