Πίνακας θεμάτων αποφάσεων της 21ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας