Πίνακας θεμάτων αποφάσεων της 21ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 21ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.