Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 19ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.