Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 19ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας