Πίνακας θεμάτων και αποφάσεων της 18ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 18ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.