Πίνακας θεμάτων και αποφάσεων της 18ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας