Πίνακας θεμάτων και αποφάσεων της 17ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.