Πίνακας θεμάτων και αποφάσεων της 17ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας