Αριθμός πρακτικού 27-πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 17-9-2013 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας