Φάκελος Τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 143830/05.11.2007 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), του εργοστασίου παραγωγής και διάθεσης τσιμέντων της «Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ», που είναι εγκατεστημένο στη θέση Καμάρι της κοινότητας Στεφάνης, του Ν. Βοιωτίας

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ- A.E