Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεμεύσεις(Π.Δ.Δ.) Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, της εταιρείας «Σοφία Νίκα και Σια-Αιολική Ζαράκων ΟΕ»

ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΙΑ-ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΩΝ ΟΕ

Σχολιάστε