Πίνακες θεμάτων -αποφάσεων της 19ης και 20ης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Πίνακας_19ης συνεδρίασης 2016

Πίνακας_20ης(Έκτακτης)  συνεδρίασης  2016