Πίνακες θεμάτων-αποφάσεων της 17ης και 18ης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 17ης συνεδρίασης

Πίνακας θεμάτων -αποφάσεων της 18ης συνεδρίασης