Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 5ης συνεδρίασης (Τακτικής) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ -ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 5ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ