Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 9ης (Τακτικής) συνεδρίασης, της 13ης Νοεμβρίου του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ -ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 9ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ