Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 8ης συνεδρίασης (Τακτικής), της 25ης Σεπτεμβρίου 2017 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ -ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 8ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ