Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 5ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.