Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 48ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 48ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.