Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 44ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 44ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής