Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 36ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 36ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.